Governance

Dudok Wonen is een private organisatie met publieke taken. Haar legitimiteit ontleent ze aan haar maatschappelijke steun. Dudok Wonen voert een actief communicatiebeleid. Daarnaast wordt transparant gecommuniceerd over haar prestaties volgens de richtlijnen van ‘good governance’. Met good governance wordt bedoeld het inrichten van bestuur en intern toezicht binnen de corporatie. Daarbij gaat het over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap, en over verantwoording en toezicht. 

Dudok Wonen onderschrijft de Governancecode van Aedes en VTW. 

Samenstelling en rooster van aftreden RvC

  • F.R.M. (Fleur) Rieter: 2025 (2e termijn)
  • E.L. (Emine) Özyenici: 2026 (2e termijn)
  • B.G.M. (Bart) Moesbergen: 2026 (2e termijn)
  • W.D. (Willem) van Leeuwen, voorzitter: 2027 (2e termijn)
  • N. Eijsbroek (Neeke): 2027 (1e termijn)

Alle leden van de RvC zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW).

Bestuur

Stichting Dudok Wonen kent een eenhoofdig bestuur. Jacqueline van Ham is Directeur-bestuurder.

Beloning

De RvC leden voldoen aan de adviesregel bezoldiging commissarissen van de VTW.
De hoofdlijnen van de bestuurdersbeloning vindt u hier.
De medewerkers in loondienst vallen onder de CAO woondiensten.

Visitatie

Aan het toezicht van de RvC voegt Dudok Wonen een periodieke, onafhankelijke en gezaghebbende toetsing van onze prestaties toe. Het rapport en de samenvatting van onze laatste maatschappelijke visitatie vindt u hier.

Meldregeling en Integriteitsbeleid

Hier kunt u de Meldregeling en het Integriteitsbeleid van Dudok Wonen downloaden. 

Aanbestedingsbeleid

In het aanbestedingsbeleid legt Dudok Wonen haar doelen, uitgangspunten en werkwijze van het aanbesteden en inkopen vast. U vindt het beleid hier.

ANBI Status

Dudok Wonen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht volkshuisvesting en het jaarverslag.