Privacyverklaring

Algemeen
Om u goed te kunnen helpen en ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, worden persoonsgegevens verwerkt. Wij nemen uw privacy serieus en houden ons aan de volgende punten:

 1. Wij gaan goed om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent dat we de gegevens niet verder gebruiken dan waarvoor we uw gegevens opvragen.
 2. Wij nemen maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat de mensen waarmee we samenwerken dat ook doen.
 3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving over de behandeling van persoonsgegevens.
  In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?
Dudok Wonen heeft de volgende gegevens nodig om een contract met u af te sluiten: en om de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inkomensgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens die nodig zijn om een (specifieke) woning te kunnen krijgen, zoals:
 • Gegevens voor het inschrijven van woningzoekenden, bekend maken en toewijzen van woningen;
 • Grootte en samenstelling van een huishouden;
 • Medische gegevens (alleen als dit voor de toewijzing van een woning nodig is).
 • Gegevens die ons kunnen laten zien dat u zich aan de afspraken houdt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook persoonsgegevens over betalingsgedrag en huurdersgedrag.

In sommige gebouwen is er cameratoezicht. Vóórdat er camera’s worden geplaatst, wordt er gekeken of het echt noodzakelijk is.

In de sommige situaties kunnen we besluiten een camera te plaatsen:

 • Bij vandalisme en vernieling;
 • Bij gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de leefbaarheid achteruit gaat;
 • Als de veiligheid van bewoners vermindert.

Wanneer we camera’s gaan plaatsen geven wij dit altijd aan met stickers en bordjes.

De beelden kunnen alleen door een paar medewerkers bekeken worden.

Waarvoor gebruiken wij onze gegevens?
Dudok Wonen heeft uw persoonsgegevens nodig voor onderstaande punten:

 • Verhuur en verkoop: voor het afsluiten en uitvoeren van de huur- of koopovereenkomst, het berekenen en bepalen van het gezamenlijk jaarinkomen , het betalen van huren en/of erfpacht (inclusief het uithanden geven van achterstanden), informeren en klanttevredenheidsonderzoek, het behandelen van geschillen en de controle door de accountants en belastingdienst.
 • Het beheer: het uitvoeren, organiseren en plannen van (groot) onderhoud, het helpen bij of voorkomen van sociale overlast. Voor hulp bij het betalen van de huur. Voor het tegengaan van woonfraude en het verbouwen van hennep en om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
 • Cameratoezicht: wij gebruiken camerabeelden voor de veiligheid in het gebouw. Dit om vandalisme tegen te gaan en voor een goede leefbare omgeving te zorgen. Deze plekken zijn aangegeven met stickers en/of bordjes. De beelden worden alleen gebruikt voor deze doelen en worden maximaal 21 dagen bewaard.
 • Bezoek website: Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt voor onderzoek van bezoek- en klikgedrag op de website. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Derden
Dudok Wonen geeft alleen uw gegevens aan partners voor bovenstaande werkzaamheden of aan organisaties die noodzakelijk zijn betrokken bij genoemde activiteiten. Uw gegevens worden uitsluiten voor bovenstaande doelen door andere partijen gebruikt.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens aan andere organisaties of personen te geven. U kunt hierbij denken aan een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan heel netjes om met deze verzoeken.

Daarnaast kunnen wij volgens samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. Deze uitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats. Daarnaast zullen wij alleen de gegevens uitwisselen die nodig zijn.

In alle andere gevallen vragen wij u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens vinden wij heel belangrijk. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd.

Onze medewerkers zijn  verplicht uw gegevens geheim te houden. Technische veiligheidsmaatregelen voor bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en wanneer nodig aangepast. Deze regels gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht werken.

Bewaartermijnen
Dudok Wonen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze werkzaamheden. Hoe lang sommige gegevens worden bewaard  hangt af van de soort gegevens.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering doorgeven via het Formulier Klantrechten. Als u hiervan gebruik wenst te maken, moet u dit formulier helemaal ingevuld en ondertekend persoonlijk bij ons inleveren waarbij u zich moet identificeren. U kunt alleen inzage krijgen in uw eigen gegevens. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen over privacy bij Dudok Wonen kunt u stellen aan onze Privacy Officer via een email aan privacy@dudokwonen.nl.

Wijzigingen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.

Wilt u uw persoonsgegeven inzien, wijzigen, verwijderen, beperken of overdragen aan een andere organisatie? Vult u dan alstublieft dit formulier in. U kunt het formulier ook gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen het verwerken van uw gegevens.