bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep bewoners die, namens de bewoners, in gesprek is met Dudok Wonen over complex- en wijkgebonden onderwerpen. Zij worden hierin ondersteund door de medewerker Woonzaken. De leden van de bewonerscommissie zorgen voor draagvlak onder de bewoners van het complex.

Overleg tussen de bewonerscommissie en Dudok Wonen richt zich alleen op complex- of wijkgebonden onderwerpen bij regulier beheer, dus niet op individuele huurderszaken. Over beleidsmatige onderwerpen overlegt Dudok Wonen met de Huurders Belangen vereniging. 

Veel gevraagd over bewonerscommissie

Hoe ziet een bewonerscommissie er uit?

Algemeen

Alleen huurders kunnen deelnemen aan een bewonerscommissie. Iedere huurder kan lid worden. Idealiter bestaat een bewonerscommissie uit drie of vijf personen. Een bewonerscommissie is klein en daarmee slagvaardig en bestaat uit een oneven aantal om bij een eventuele stemming een meerderheid te kunnen krijgen. Draagvlak onder de overige bewoners is heel belangrijk. 

U kunt een bewonerscommissie oprichten als uw commissie representatief is voor de bewoners. U kunt dat aantonen doordat 50% van de bewoners hun instemming heeft gegeven voor de oprichting van uw bewonerscommissie.

Welke onderwerpen bespreekt de bewonerscommissie?

Algemeen

De onderwerpen waarover Dudok Wonen met bewonerscommissies overlegt, zijn in een tweetal categorieën te verdelen: onderwerpen over het reguliere beheer en onderwerpen over projecten.

In de categorie onderwerpen over regulier beheer vallen:

  • leefbaarheid
  • veiligheid
  • schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes
  • tuinonderhoud gemeenschappelijke tuinen
  • planmatig onderhoud

In de categorie projecten vallen de onderwerpen:

  • draagvlak en communicatie bij grootscheepse aanpak van complexen
  • draagvlak en communicatie rondom verkoop binnen complexen

Hoe richt ik een bewonerscommissie op?

Algemeen

Als u een bewonerscommissie wilt oprichten. In de brochure 'Dudok Wonen en bewonerscommissies' kunt u er meer over lezen. Klik hier om de brochure te lezen. U kunt daarna het beste contact opnemen met de medewerker Woonzaken van uw wijk.