servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een voorschotbedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Servicekosten zijn kosten van de woning die naast de kale huurprijs worden berekend voor leveringen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor elektragebruik in de gemeenschappelijke ruimtes, schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimtes, kosten voor tuinonderhoud, huismeesterkosten en stook- en waterkosten.

Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar. De toelichting op de servicekosten vindt u hier

Veel gevraagd over servicekosten

Wanneer wordt het voorschotbedrag aangepast?

Algemeen

Uit de afrekening kan blijken dat uw voorschotbedrag aan de lage of hoge kant is. Wij passen het voorschotbedrag aan als er een groot verschil is tussen het voorschot en de werkelijke kosten. Als uw voorschotbedrag wordt aangepast, dan ontvangt u hierover afzonderlijk bericht in de vorm van een ‘mededeling huuraanpassing’.

Ik heb een klacht over de geleverde diensten die binnen de servicekosten vallen. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Wacht niet met uw klacht tot u de afrekening ontvangt. Hoe eerder u contact met ons opneemt, des te sneller kunnen wij actie ondernemen om uw klachten op te lossen.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij streven ernaar om de afrekening binnen een half jaar na het verstrijken van het kalenderjaar toe te sturen. Helaas is dit door omstandigheden niet altijd haalbaar. Het later versturen van de eindafrekening, houdt echter niet in dat de afrekening vervalt. Het door u te ontvangen bedrag maken wij binnen vier weken aan u over.

Worden de servicekosten meegenomen voor de bepaling van de huurtoeslag?

Algemeen

Sommige servicekosten worden meegenomen in de berekening van uw huurtoeslag, bijvoorbeeld verlichting van gemeenschappelijke ruimten en kosten voor het schoonmaken. Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst als u relatief veel van uw inkomen kwijt bent aan huur. Voor meer informatie hier over kijkt u op www.toeslagen.nl.

Wat zijn de meest voorkomende servicekosten?

Algemeen

Schoonmaken
Als in uw complex de gemeenschappelijke ruimtes worden schoongehouden of de ramen worden door een schoonmaakbedrijf gewassen, dan worden deze kosten in de servicekosten doorberekend. Denk hierbij aan het schoonmaken van portieken, bergingsgangen, galerijen en trappenhuizen.

Tuinonderhoud
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor het onderhoud aan een gemeenschappelijke tuin of groenvoorziening zoals het maaien van het gras, snoeien van beplanting en bemesting van de tuin. De werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

Elektra algemeen
Het verbruik van de elektriciteit voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld algemene verlichting, lift en intercom. Op basis van voorschotnota’s en de jaarafrekening die wij van de energieleverancier ontvangen, maken wij de afrekening op. Ook het vervangen van lampen in de gemeenschappelijke ruimtes wordt in rekening gebracht.

Huismeester
In een enkel complex is een huismeester aangesteld. De huismeester verzorgt de nodige werkzaamheden en is eerste aanspreekpunt voor bewoners als er zich problemen voordoen. De kosten voor de huismeester worden per woning berekend.

Glasfonds/glasverzekering
Het risico van breuk van binnen- en buitenglas is voor rekening van de huurder. Wij bieden een voordelige voorziening aan. Uw bijdrage wordt in een fonds gestort. Glasschades worden uit dit fonds betaald. Op de afrekening vindt geen verrekening plaats. Alleen als de stand van het fonds daarom vraagt, vindt verrekening of aanpassing van de bijdrage plaats. Dit geldt overigens ook voor een serviceabonnement.

Stookkosten (centrale verwarming)
Als uw complex een collectieve verwarming heeft, zijn stookkosten opgenomen in de servicekosten.

Water
Heeft een woning een eigen hoofdwatermeter, dan betaalt de huurder de rekening van zijn waterverbruik over het algemeen rechtstreeks aan het waterleidingbedrijf. Wordt het totale waterverbruik van een complex woningen op één hoofdmeter geregistreerd, dan wordt een verdeelsleutel toegepast. Dit gebeurt aan de hand van tussenmeters (individuele meterstanden) of op basis van het aantal woningen in een complex.

Administratiekosten
Om bovenstaande diensten aan u te leveren maken wij kosten. Deze kosten worden met behulp van een opslag-percentage aan u doorberekend.

 

Is het voorschotbedrag altijd gelijk aan de werkelijke kosten?

Algemeen

Het voorschotbedrag van de servicekosten is niet altijd gelijk aan de werkelijke kosten. Elk jaar bekijken wij wat het verschil is tussen het door u betaalde voorschotbedrag en de door Dudok Wonen betaalde werkelijke kosten. U leest dat in de jaarlijkse afrekening servicekosten. In het overzicht op de jaarafrekening geven wij per component aan wat u betaalde aan voorschotten en wat de werkelijke kosten waren, inclusief administratiekosten.

Het kan zijn dat u een bedrag moet bijbetalen, het is ook mogelijk dat u geld terugkrijgt. Als het eindsaldo van de afrekening lager is dan € 2,- dan wordt het bedrag om administratieve redenen niet ingevorderd. Krijgt u geld terug? Dan storten wij het door u te ontvangen bedrag binnen vier weken terug op uw rekeningnummer. Heeft u een betaalachterstand? Dan betalen wij het door u te ontvangen bedrag niet uit.

Hoe kan het dat mijn energieverbruik heel hoog is?

Algemeen

Energieverbruik kan op verschillende manieren worden beinvloed. Denk bijvoorbeeld aan een gewijzigde gezinssituatie, of iemand die een periode ziek of werkeloos is en thuis zit. In dergelijke situaties heeft u langer uw verwarming aan staan en gebruikt u meer energie. Ook kan het zijn dat er in dat jaar een langere of extremere winter is geweest. Is dit niet van toepassing op uw situatie? Dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden.

Kan Dudok Wonen de servicekosten wijzigen?

Algemeen

Ja dat kan. Bijvoorbeeld als u en uw medebewoners Dudok Wonen vragen om het schoonmaken van portieken en trapportalen voortaan aan een schoonmaakbedrijf uit te besteden. Dit betekent extra kosten en Dudok Wonen mag dan de servicekosten verhogen. Het wijzigen van voorschotten bij nieuwe voorzieningen gebeurt altijd na overleg met de huurders. Hiervoor is de instemming van de meerderheid van de huurders nodig.

Waarom betaal ik een voorschot voor de servicekosten?

Algemeen

In uw huurcontract staat welke servicekosten u voor uw woning betaalt. Dudok Wonen schiet de kosten voor elektriciteit, verwarming en dergelijke voor. U betaalt dat bedrag terug aan Dudok Wonen via een voorschotbedrag dat wij maandelijks bij uw huurprijs optellen. Het voorschotbedrag bepalen wij aan de hand van een inschatting van de te verwachten kosten voor het komende jaar.

Hoe worden de gemeenschappelijke servicekosten over de bewoners verdeeld?

Algemeen

Wij tellen eerst de totale kosten van uw complex bij elkaar op. Die kosten verdelen we over alle bewoners in uw complex met behulp van verdeelsleutels. Uit die berekening komt het werkelijke bedrag dat u moet betalen.

Omdat er verschil zit tussen leveringen in diensten, hanteren wij verschillende verdeelsleutels. Voor bijvoorbeeld stookkosten gebruiken wij een andere verdeelsleutel dan voor het schoonhouden van het trappenhuis. Voor de kosten van het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte in een flatgebouw is het aantal woningen de verdeelsleutel: ieder huishouden betaalt hiervoor dan een gelijk bedrag. Voor het verdelen van de stookkosten is het eerlijker dat de totale kosten worden verdeeld met behulp van registratiemeters (indien daar de technische voorzieningen voor aanwezig zijn), de zogenaamde warmtemeters. Dit omdat grotere woningen meer radiatoren hebben en sommige mensen meer stoken dan anderen.