woningruil. Waar hou je rekening mee?

Woon je in een huurwoning van Dudok Wonen? En wil je graag verhuizen naar een andere huurwoning die beter bij je past? Woningruil is een manier om aan een andere woning te komen. Wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een woning in een andere buurt of gemeente of als je kleiner of juist groter wilt wonen. Terwijl een andere huurder juist een grotere huurwoning met meer slaapkamers wil. Het ruilen van elkaars woning kan dan een goede oplossing zijn.

Wat is woningruil?

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee of meer huurders. Bij woningruil gaan alle rechten en plichten van de huurder over op de nieuwe huurder. Andersom geldt dat natuurlijk ook. Woningruil kan niet plaatsvinden met een woning die leegstaat. Ook mag er na de ruil geen woning leeg blijven staan.

Hoe vind je iemand om je huis mee te ruilen?

Je zoekt zelf een andere partij om mee te ruilen. Wij bemiddelen hierin niet. Je kunt bijvoorbeeld een oproep doen. Dat kan op Woningruil. Op Woningnet Gooi en Vechtstreek (zie bij 'Uitleg' en 'Een woning ruilen') staan ook handige tips.

Hou rekening met een eventuele huurverhoging

Bij woningruil hebben beide verhuurders de mogelijkheid om de huur te verhogen. Informeer daarom in een vroeg stadium of je toekomstige verhuurder de huurprijs gaat verhogen.

Voorwaarden woningruil

Wanneer je met een andere huurder van woning wilt ruilen, heb je toestemming nodig van Dudok Wonen. Aan woningruil zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Er mag geen sprake zijn van een huurachterstand.
 • Je bent minimaal 12 maanden huurder van de woning.
 • Gebreken die voor rekening van de huurder zijn, moeten voor de woningruil worden verholpen.
 • De ruilkandidaat sluit een huurovereenkomst af met Dudok Wonen voor tenminste 12 maanden.
 • Dudok Wonen beschouwt woningruil als een normale verhuizing. Hierdoor kan het voorkomen dat de huur wordt aangepast aan het niveau dat bij de woning past.
 • Bij woningruil wordt de nieuwe huurprijs bepaald door de grootte van het huishouden en het inkomen van de nieuwe kandidaat. Net als bij het toewijzen van een huurwoning moeten wij de woning passend toewijzen.
 • De ruilkandidaat moet een verklaring van 'correct huurderschap' van de huidige huurder kunnen overhandigen. Hierbij wordt getoetst op onder meer huurachterstanden en woonoverlast.

Toestemming woningruil

Een ruilpartner gevonden? Vraag Dudok Wonen dan om toestemming voor woningruil. Je ruilpartner moet ook toestemming vragen aan de verhuurder. 

Toestemming vragen kan via het online aanvraagformulier Woningruil. Vul deze volledig in!
Print je het liever uit? Download dan het aanvraagformulier voor woningruil.

Tip! Om het zwaarwegend belang van beide ruilpartners te toetsen is het belangrijk dat beide
partijen de reden van de ruil opgeven. Wat willen we weten? Laat ons weten waarom het niet mogelijk is om zelfstandig via de reguliere kanalen een geschikte woning te vinden. Een reden voor een ruil kunnen zijn een grotere woning vanwege gezinsuitbreiding of medische redenen.

Behandeling van de aanvraag

De aanvraag voor woningruil wordt uitsluitend in behandeling genomen nadat de aanvraagkosten van zijn betaald. De kosten worden niet terugbetaald als de woningruil niet wordt goedgekeurd of niet doorgaat.

Voor het beoordelen van het aanvraagformulier Woningruil vraagt Dudok Wonen € 30,00. Zijn er twee huurders van Dudok Wonen die aanvraag woningruil opsturen? Dan betalen zij beide aanvraagkosten aan Dudok Wonen, in totaal € 60,00.

Er mag pas worden geruild als alle betrokken partijen (verhuurders en eventueel gemeente(n) toestemming hebben verleend. Betrokken partijen zijn: twee verhuurders en eventueel gemeente(n) als een huisvestingsvergunning is vereist.

Lees goed welke documenten je samen met het aanvraagformulier aan ons moet opsturen. Anders kunnen we je aanvraag niet in behandeling nemen.

Veel gevraagd over woningruil. Waar hou je rekening mee?

Wat is een reden voor aanvraag van woningruil?

Algemeen

Wil je een andere woning? Dan kun je op zoek gaan naar een ‘nieuwe’ woning. Ook kun je je woning ruilen met een andere huurder. We noemen dit woningruil. Woningruil is een overeenkomst tussen twee of meer huishoudens die met toestemming van de verhuurder(s) in elkaars woningen vestigen.

Redenen voor een aanvraag van woningruil zijn het dichter bij het werk willen wonen voor de druk op het gezinsleven, een grotere woning vanwege gezinsuitbreiding, kleiner willen wonen of medische redenen.

Welke documenten stuur je samen met het aanvraagformulier aan ons op?

Algemeen

Bij het aanvraagformulier voor woningruil stuur je naast het aanvraagformulier onderstaande gegevens van jou en je ruilpartner aan ons op.

 1. Een uitgebreide motivatie van beide ruilpartijen waarom de woningruil wordt aangevraagd (zie aanvraagformulier)
 2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon of personen die het huurcontract ondertekenen.
 3. Recent uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP) niet ouder dan drie maanden.
  Op dit uittreksel staat je woonhistorie en gezinssamenstelling
 4. Verklaring van ‘correct huurderschap’ van de huidige verhuurder van je ruilpartner
 5. IBAN rekeningnummer van jou en je ruilpartner.
 6. Inkomensverklaring van je verzamelinkomen. Je vraagt dit op bij de Belastingdienst.
  Of je stuurt je definitieve aanslag inkomstenbelasting van vorig jaar mee.
  Heb je een partner? Dan stuur je ook de definitieve aanslag inkomstenbelasting van je partner mee.
 7. Als dit van toepassing is: bewijs zorgindicatie, bewijs van inschrijving onderwijsinstelling.
 8. Als je huidige inkomen gedaald is ten opzichte van uw inkomensverklaring en je inkomen nu onder de inkomensgrens is komen te liggen, moet je dit aantonen. Zie overzicht inkomenstukken. Hierin staat welke inkomensstukken je op moet sturen.
 9. Als jouw gegevens niet bekend zijn bij de Belastingdienst moet je ook de hoogte van je inkomen aantonen. Zie overzicht inkomensstukken. Hierin staat welke inkomensstukken je op moet sturen.

  Welke inkomensstukken stuur je op? Kijk hier voor het overzicht opsturen inkomensstukken

  Algemeen

  Overzicht opsturen inkomensstukken voor aantonen hoogte inkomen

  Inkomen uit huidige dienstbetrekking

  1. Eén recente salarisstrook van alle meerderjarige meeverhuizende personen (met uitzondering van de eigen kinderen).
  2. Jaaropgaves van alle meerderjarige meeverhuizende personen (met uitzondering van de eigen kinderen).

  Inkomen uit pensioen

  1. Pensioenoverzicht vorig kalenderjaar en een recent overzicht van uw maanduitkering. Dit mag eventueel een bankafschrift zijn.

  Inkomen uit periodieke uitkeringen (ziektewet, werkloosheidswet,  AOW,  WAO, Wajong)

  1. Een jaaropgave vorig kalenderjaar en een recent overzicht van je bruto maanduitkering. Dit mag eventueel een bankafschrift zijn.

  Inkomen uit eigen bedrijf

  1. Een accountantsverklaring, fiscale aangifte vorig boekjaar en fiscale schatting lopend boekjaar. Hieruit moeten wij kunnen opmaken het gemiddelde bruto maandinkomen en de inkomens­gegevens van het vorige kalenderjaar.

  Inkomen uit vermogen 
  Alleen als dit niet op het IB-60 formulier staat of is gewijzigd

  1. Een overzicht van inkomsten uit aandelen, opties of winstbewijzen.
  2. Een bank- of giroafschrift van spaarrekeningen.
  3. Overzichten periodieke uitkeringen (zoals uitkeringen van een lijfrente, alimentatiebetalingen/-ontvangsten).

  Wat gebeurt er na het opsturen van je aanvraag goedkeuring woningruil?

  Algemeen

  Als je een aanvraag hebt opgestuurd, doorlopen wij de volgende 3 stappen:

  Stap 1: Beoordeling van de aanvraag

  De aanvraag voor woningruil wordt beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden. Redenen van afwijzing kunnen zijn dat de ruil het toewijzingsbeleid van Dudok Wonen (ernstig) doorkruist en de woning niet passend is bij het inkomen en huishoudgrootte van de ruilpartner, de nieuwe huurder onvoldoende financiële waarborg biedt om de huur te kunnen betalen. Het kan ook zijn dat het zwaarwegend belang niet voldoende is aangetoond of aan andere voorwaarden niet wordt voldaan.

  Met uw ruilpartner sluiten we een aparte huurovereenkomst af.

  Stap 2: Controle van de woning
  Bij woningruil wordt een afspraak gemaakt voor een inspectie van de woning. Bij deze inspectie wordt uw woning gecontroleerd door één van onze medewerkers. Hierbij wordt vastgesteld in welke staat je de woning overdraagt aan de nieuwe huurder. We adviseren de nieuwe huurder hier ook bij aanwezig te zijn. Want bij woningruil kan de nieuwe huurder, in onderling overleg met de huidige huurder, de woning overnemen met alle aangebrachte voorzieningen of wijzigingen. Eventuele vervanging of onderhoud van overgenomen zaken zijn voor rekening van de nieuwe huurder.

  Stap 3: Sleutels
  Met het tekenen van de huurovereenkomst, ontvangt de nieuwe huurder automatisch een huisvestingsvergunning voor het nieuwe adres. Zodra jij en je ruilpartner de nieuwe huurovereenkomst ondertekenen, kun je de sleutels aan elkaar overdragen. Dudok Wonen speelt hierin geen rol en is niet verantwoordelijk voor een incorrecte overdracht of niet nagekomen afspraken.

  Zijn er kosten verbonden aan woningruil?

  Algemeen

  Ja, wij brengen voor de aanvraag van woningruil € 30,00 per ruilpartner in rekening. Ook je ruilpartner moet deze aan Dudok Wonen betalen. Zodra deze kosten zijn betaald nemen wij je aanvraag in behandeling.

  Deze kosten krijgt je niet terug als de woningruil niet wordt goedgekeurd of, om welke reden dan ook, niet doorgaat. Het kan zijn dat je  aan de verhuurder van je ruilpartner ook aanvraagkosten moet betalen.

  Door het betalen van de aanvraagkosten willen we ervoor zorgen dat de voorstellen voor woningruil die gedaan worden goed overwogen en serieus zijn. Wij vinden het je eigen verantwoordelijkheid om een goede afweging te maken. Als je het lastig vindt om een goede afweging te maken kun je ons natuurlijk ook altijd bellen voor meer informatie.