sociale huurwoning zoeken

Hier vindt u de meest gestelde vragen over inschrijven en reageren op een huurwoning. Wij bieden onze woningen aan via de website van WoningNet Gooi en Vechtstreek en Woningnet Almere. 

Veel gevraagd over sociale huurwoning zoeken

Waarom is er een verschil in huurprijs?

Voor twee dezelfde sociale huurwoningen kunnen verschillende huurprijzen bestaan. Dit komt bijvoorbeeld door inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een andere oorzaak is verandering van beleid.

Wij stellen de huurprijs van een woning altijd vast op basis van het beleid zoals dat op dat moment geldt. Zo is in 2016 een nieuwe regeling van de overheid ingevoerd: passend toewijzen. Omdat wij een deel van onze huurwoningen voor mensen met een laag inkomen beschikbaar willen hebben, verlagen wij de huurprijzen van deze woningen, zodra ze leegkomen.

Kan ik ook op woningen van andere corporaties in deze regio reageren?

Ja, als u als woningzoekende ingeschreven staat, mag u reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook op woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg).

Als ik op een woning reageer, kom ik dan meteen in aanmerking voor de woning?

Uw zoekwaarde bepaalt wanneer u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde, krijgt de woning toegewezen. Zoekwaarde is de tijd dat u ingeschreven staat bij WoningNet als woningzoekende plus eventueel 75% van uw oude zoekwaarde (uw zoekwaarde waarmee u uw huidige woning heeft verkregen). Het is dus niet in te schatten hoe lang het duurt voordat u in aanmerking komt voor een woning. Het hangt er van af hoeveel woningzoekenden reageren en wat hun zoekwaarde is.

Maximaal 350 woningen per jaar wordt via loting aangeboden aan woningzoekenden tot en met 25 jaar. Zoekwaarde is dan niet van toepassing, heeft u binding met de de regio? Dan krijgt u voorrang op kandidaten die dit niet hebben. Als een woning met loting aangeboden wordt, staat dit in de advertentie. Op WoningNet Gooi & Vechtstreek staat meer informatie over hoe loting in zijn werk gaat.

Kan ik, als ik me ingeschreven heb, op iedere woning reageren?

Dit is afhankelijk van uw inkomen en voor welke huurprijs de woning in WoningNet is aangeboden. Dudok Wonen hanteert hierbij het 'passend toewijzen'.  Als u als woningzoekende ingeschreven staat, kunt u afhankelijk van dit inkomen reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg).

Wanneer en hoe kan ik zien op welke plaats ik geëindigd ben?

Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u op uw positie bij "Actuele en lopende reacties" zien. Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar uw "Historische reacties". Hier ziet u ook wat uw uiteindelijke positie voor de woning was.

Moet ik aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen?

Voor de verdeling van huurwoningen gelden Europese regels met betrekking tot het maximale verzamelinkomen per huishouden. Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een maximaal verzamel jaarinkomen tot 40.024,-. Daarbij is vanaf 1 januari 2016 nieuwe wetgeving gekomen voor passend toewijzen. Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.400,- die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met € 640,14. Zij mogen niet meer reageren op het woningaanbod boven dit bedrag. 

Per woning geven wij ook aan wat uw maximale verzamelinkomen per jaar mag zijn. Dit is standaard 40.024,- of € 41.056,- met een regionaal plafond van € 46.263,- per huishouden per jaar. Als uw inkomen op het moment van controle van uw gegevens hoger is, vervalt de aanbieding. Zie voor verdere uitleg de huurinkomentabel op WoningNet.

Op website van WoningNet leest u hoe u uw verzamel jaarinkomen berekent.

Hoe verloopt de procedure van het verhuren van een woning?

Heeft u een woning gevonden die u graag wilt huren? En voldoet u aan alle criteria? En bent u de enige die heeft gereageerd op deze woning? Dan wijst de verhuurder de woning aan u toe. Zijn er meerdere mensen die op de woning hebben gereageerd? Dan geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woning (artikel 8W van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011'): 

Eerste keuze: mensen met een urgentieverklaring
De verhuurder biedt de woning het eerst aan deze persoon aan. Zijn er meerdere mensen die een urgentieverklaring hebben? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst een urgentieverklaring heeft.

Tweede keuze: mensen met herhuisvestingsurgentie (artikel 8.2 van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011' en 3.3 van het 'model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011')
Dit zijn mensen van wie de vorige huurwoning gesloopt is. Zijn er meerdere herhuisvestingsurgenten? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst zo’n verklaring heeft. 

Derde keuze: de overige woningzoekenden
Ook hier geldt dat de persoon met de langste inschrijving voor gaat op de andere woningzoekenden.


Er zijn twee uitzonderingen op deze procedure (artikel 8.4/9 van het Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011):

  1. Sommige woningen zijn voor een bepaalde doelgroep gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.
  2. Sommige woningen worden verloot onder jongeren onder 25 jaar. Het gaat om jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Deze woningen zijn maximaal 55 m2 groot.

Wat is mijn registratienummer?

Bij inschrijving bij WoningNet heeft u een registratienummer ontvangen. Als u dit nummer niet meer weet kunt u dat via de website van WoningNet opzoeken door in te loggen.

Ik woon niet in de regio. Kan ik mij dan wel inschrijven als woningzoekende?

Ja, dat is mogelijk. Bij de selectie hebben kandidaten met economische of maatschappelijke binding wel voorrang. Wanneer is er sprake van een binding met de regio? 

  • U staat minimaal één jaar ingeschreven bij één van de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek;
  • U heeft een economische binding als u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • U heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Wie bepaalt hoeveel statushouders een woningcorporatie moet huisvesten?

Het Rijk geeft een verplicht aantal op aan elke gemeente. Volgens een eerlijke verdeling schrijft de gemeente vervolgens voor hoeveel statushouders elke woningcorporatie opneemt. Dudok Wonen moet zich daaraan in elke gemeente houden. Wel bepalen we waar de statushouders komen te wonen. We zorgen bijvoorbeeld voor een goede spreiding. Dat is een hele puzzel, omdat we geen invloed hebben op de woningen die vrijkomen.

Waarom krijgen statushouders voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning?

Dat staat in de nieuwe Huisvestingswet. Alleen als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt en daarmee statushouder wordt, heeft hij automatisch recht op een sociale huurwoning. En omdat de statushouder zijn leven in Nederland begint met een achterstand, krijgt hij met voorrang een woning. Zo kan hij integreren. De minister verplicht het geven van voorrang nu niet meer. Maar in de huisvestingverordeningen staat die verplichting nog wel en daar moeten we ons aan houden.

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende voor een sociale woning?

Als u op zoek bent naar een woning in de sociale huursector kunt u zich via de website van WoningNet inschrijven als woningzoekende in deze regio. Als u zich inschrijft, ontvangt u een registratienummer (klantnummer) en inloggegevens van WoningNet. Met dat nummer kunt u op sociale huurwoningen reageren via de website van WoningNet. De kosten voor inschrijving vindt u ook op de site van WoningNet.

Krijgen sommige mensen voorrang bij het toewijzen van een woning?

Ja, er zijn verschillende criteria op basis waarvan woningzoekenden voorrang kunnen krijgen. De zoekwaarde is belangrijk: hoe lang staat iemand als woningzoekende ingeschreven. Maar er zijn ook bijzondere groepen die volgens de wet en gemeentelijke afspraken eerder in aanmerking komen voor een woning. Denk aan ouderen, urgenten of statushouders.