jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Voor 1 mei ontvangen huurders een brief met de nieuwe huur van de woonruimte, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Hoeveel de huur omhoog gaat hangt af van het huurcontract.

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) geeft ons advies om tot de juiste keuze te komen. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Als u een automatische incasso via ons heeft geregeld, hoeft u niks aan de bank door te geven. Het bedrag wordt vanzelf aangepast. Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks op een vast moment de huur naar ons over te maken (periodieke betalingsopdracht) moet u wel contact met de bank opnemen om het bedrag aan te laten passen. Bij de aanpassing van de huur, kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst, dat doen wij voor u.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging in 2023 voor sociale huurwoningen?

Algemeen

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar met 2,6% verhoogd op 1 juli. Van de Overheid mogen we maximaal 3,1% verhogen, maar in overleg met de HBV is gekozen voor een lager percentage. Deze huurverhoging geldt voor alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. In 2023 zal Dudok Wonen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Voor sommige huurders met een inkomen tot maximaal 120% van het bestaansminimum is dit jaar zelfs een huurverlaging mogelijk.

Wat is de huurverhoging in 2023 voor vrije sector huurwoningen en andere ruimten?

Algemeen

Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 4,1% (1,0% + 3,1% stijging CAO-lonen). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

U kunt alleen bezwaar maken als u een sociale huurwoning heeft en:

  • De brief met de huurverhoging is te laat, dat wil zeggen na 1 mei. De brief moet namelijk 2 maanden voor de ingangsdatum van 1 juli door u ontvangen zijn.
  • Er staan fouten in de brief. Bijvoorbeeld een te hoog huurverhogingspercentage, een verkeerde ingangsdatum of een verkeerde huurprijs.
  • U heeft een zaak bij de Huurcommissie lopen over onderhoudsgebreken.
  • De nieuwe huurprijs ligt boven de maximale huurprijs die geldt bij de puntentelling van uw woning.
  • U heeft al een huurverhoging gehad binnen de afgelopen 12 maanden en dit was niet voor een woningverbetering of een nieuw huurcontract.

U kunt bezwaar maken door het formulier "Bezwaarschrift huurverhoging" van de Huurcommissie geheel ingevuld en ondertekend vóór 1 juli 2023 te sturen naar info@dudokwonen.nl. Het kan ook per post: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum. Voeg eventuele bijlages toe.

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, mag u de oude huur blijven betalen. Wij adviseren u echter om de nieuwe huurprijs te betalen, want als de Huurcommissie beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet u de huurverhoging alsnog betalen. Wilt u toch de oude huurprijs blijven betalen, dan is het wel aan te raden het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Wat als Dudok Wonen het niet eens is met mijn bezwaar?

Algemeen

Als Dudok Wonen het niet met uw bezwaar eens is en de huurverhoging toch wil doorzetten, dan kan zij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen. Als u dit niet wil, dan kunt u schriftelijk uw bezwaar intrekken.

Wilt u uw bezwaar wel aan de Huurcommissie voorleggen, houdt u er dan wel rekening mee dat u € 25,- aan leges moet betalen. U krijgt dit bedrag terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel Dudok Wonen als u zich er aan moeten houden. Tenzij een van beiden binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

Algemeen

  • Als u vindt dat u een te laag inkomen heeft in verhouding tot de huurprijs. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst ((0800) 0543) of via de website www.belastingdienst.nl/toeslagen.
  • Als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en u (nog) geen ‘Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ bij de Huurcommissie heeft gestart. Het heeft dan geen zin om op grond hiervan bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Laat ons weten welke reparaties moeten gebeuren via 'Mijn Dudok Wonen'.
  • Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. Of anders gezegd, als u een woning in de vrije sector huurt. Hier gelden andere regels voor met betrekking tot het huurverhogingspercentage, de ingangsdatum, etc. Deze regels vindt u terug in uw huurcontract. Als u het hier niet eens mee bent kunt u niet naar de Huurcommissie maar moet u naar de rechter.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Algemeen

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.