Duurzaamheidsvisie Samen op pad naar een duurzame woningvoorraad in 2050

Onze duurzaamheidsvisie heet ‘Samen op pad naar een duurzame woningvoorraad in 2050’. Want verduurzamen kunnen we niet alleen. We leggen de nadruk op kennis uit de markt halen, kennis delen en krachten bundelen. We geloven dat het succes het grootst is als we naast CO2-neutraliteit, ook onze bewoners betrekken, goed kijken naar materiaal en de directe woonomgeving.

Draagvlak van onze bewoners voor de maatregelen die wij willen nemen is niet alleen een voorwaarde voor het behalen van onze doelen, maar ook belangrijk voor onze legitimatie. Daarom kijken we naast de complexe opgave van energiebesparing en nieuwe energievoorzieningen bijvoorbeeld ook naar vraagstukken zoals: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat regenwater weg kan, er minder hittestress en er meer groen en biodiversiteit is?’ Dan hebben we het namelijk ook gelijk over wat mensen echt belangrijk vinden: hun woonomgeving en hun levenskwaliteit.

Duurzaam woongedrag is fundamenteel

Het duurzame woongedrag van de bewoners speelt een fundamentele rol bij de verduurzamingsopgave. Als bewoners hun woongedrag niet aanpassen, blijft de energierekening immers hoog. Omdat wij geloven in de eigen kracht van onze bewoners, hechten we waarde aan het behoud van hun autonomie. Focus ligt daarom op informeren en faciliteren, zodat ze zelf in staat zijn duurzame keuzes te maken. Daarnaast stimuleren we duurzame bewonersinitiatieven (zoals bewoners die een groentetuintje willen aanleggen), denken graag mee in mogelijkheden en helpen waar mogelijk. Zo overleggen wij bijvoorbeeld graag met een stadsarchitect hoe afvalscheiding laagdrempeliger kan worden voor onze bewoners. Ook op het gebied van voorlichting werken we samen met stakeholders, zoals energiecoaches van de gemeenten en nutsbedrijven.

Twee basisprincipes

In onze visie omschrijven wij uitgebreid welke basisprincipes wij hanteren. In het kort komt het op het volgende neer. Bij alle keuzes die we maken hanteren we het zogenaamde ‘People Planet Profit-model’. Harmonie tussen die drie elementen is ons uitgangspunt: we verduurzamen de woningvoorraad (Planet) zodanig dat onze bewoners (People) willen instemmen met het verduurzamen van hun woning en hierin duurzaam gedrag kunnen en willen vertonen en dat het betaalbaar is voor zowel de bewoners als voor Dudok Wonen (Profit). Het tweede principe is het zogenaamde Trias Energetica-principe. Dit is de meest toegepaste strategie voor energievermindering en zegt: eerst de vraag naar energie, water en materiaal reduceren en daarna zo groen mogelijk.

Van visie naar implementatie

De komende tijd gaan we aan de slag om de visie te implementeren. Maar deze opgave is niet alleen van Dudok Wonen. We kunnen het simpelweg niet alleen. Daarom betrekken we andere organisaties, instanties en initiatieven. In verschillende 'sprintsessies' delen we kennis, halen we informatie op en kijken we naar best practices van anderen. Deze sessies hebben we verdeeld in de thema’s: Bewoners, Energie, Materiaal, Woonomgeving, VVE’s en Cultureel Erfgoed. De relaties die we leggen in de sprintsessies en de content die we hiermee vergaren zijn waardevolle input voor het implementatieplan.

Klimaatakkoord Parijs

Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en doet mee aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. De landelijke overheid heeft vervolgens bepaald: in 2050 zijn we CO2-neutraal. Dudok Wonen neemt binnen deze context haar verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en verduurzamen.