Samen met gemeente Gooise Meren vol vertrouwen verder met prestatieafspraken

Gemeente Gooise Meren en Dudok Wonen hebben hun geschil dat zij bij de Commissie Dekker hadden ingediend, ingetrokken. Beide partijen hebben alle vertrouwen dat zij alsnog tot prestatieafspraken komen.

Na de behandeling van het geschil hebben de gemeente, Dudok Wonen en de Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen nogmaals om de tafel gezeten om er met elkaar uit te komen in het belang van de woningzoekenden in Gooise Meren. Dit gesprek bood voldoende aanknopingspunten om tot productieafspraken te komen.

We hebben 4 afspraken op hoofdlijnen gemaakt die we de komende tijd verder gaan uitwerken:

  • afspraken over de sociale woonvoorraad (kwaliteit en kwantiteit) met daarin categorieën huur en koop, die bijdragen aan de woonbehoefte zoals vastgelegd in de woonvisie van Gooise Meren;
  • grip op sociale koop en middenhuur door afspraken te maken over de voorwaarden van deze sociale woonproducten;
  • intentie vanuit Dudok Wonen om de middelen die vrijkomen uit de verkoop van woningen in Gooise Meren ook in de gemeente te herinvesteren;
  • we werken samen aan toevoeging van sociale huurwoningen via inbreiden en verdichten.

De komende tijd werken de gemeente en Dudok Wonen deze onderdelen verder uit en hopen voor het einde van het jaar de prestatieafspraken te kunnen ondertekenen.