Intentieovereenkomst 400 flexwoningen Circusterrein Hilversum

Gisteren tekenden de gemeente Hilversum, het Rijk en woningcorporaties G&O, Dudok Wonen en De Alliantie een intentieovereenkomst om 400 betaalbare flexwoningen op het Circusterrein in Hilversum te realiseren. Deze woningen voorzien in een grote behoefte. De flexwoningen blijven hier maximaal vijftien jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

Door flexwoningen op het Circusterrein te plaatsen, is het mogelijk op korte termijn 400 woningen beschikbaar te maken voor woningzoekenden. De woningen zijn bedoeld voor zowel starters op de woningmarkt als voor groepen die nu in de knel zitten, bijvoorbeeld na een scheiding. De intentie is  om minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 woningen in de middeldure huur aan te bieden. De flexwoningen bestaan uit een mix van één- , twee- en drie driekamerwoningen en zijn kwalitatief gelijk aan reguliere woningen.

Grote behoefte

Karin Walters, wethouder Wonen: "Deze plannen sluiten goed aan bij de ambities van het coalitieakkoord en de gemeenteraad. Het op korte termijn realiseren van een flink aantal betaalbare woningen zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt afneemt en voorziet in de behoefte van onze inwoners." Wijnand Fassotte, Dudok Wonen: "Wij zijn blij met de samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gemeente Hilversum en de collega corporaties. Er is in een korte tijd een heel mooi resultaat geboekt. We kijken uit naar de samenwerking en naar de kans dat er in afzienbare tijd in Hilversum een groot aantal  woningen beschikbaar kan worden gesteld aan huurders die een lange tijd hebben moeten wachten op hun (eigen) thuis."

Herplaatsingsgarantie

De gemeente stelt het Circusterrein beschikbaar voor een periode van maximaal vijftien jaar. Na vijftien jaar wordt voor de woningen een andere locatie gezocht. Daarbij moet eerst worden verkend of de woning herplaatst kan worden in de regio. Wanneer dat niet mogelijk is, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk een locatie zoekt. Als herplaatsing in de regio of daarbuiten uiteindelijk niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op een financiële regeling.

De financiële herplaatsingsgarantie zorgt ervoor dat corporaties makkelijker kunnen investeren in flexwoningen, terwijl de fysieke herplaatsingsgarantie voorziet in het vergroten van de kans dat deze woning een tweede en mogelijk een derde locatie krijgt.

Jacos van Zelst, directeur versnelling woningbouw (BZK): "De intentie die gemeente Hilversum en corporaties hebben vastgelegd laat zien dat zij de urgentie zien om een versnelling in te zetten met woningbouw. Pluspunt hierbij is dat de locatie al beschikbaar is gesteld. Het ontbreken van goede locaties is namelijk één van de grootste problemen om snel aan de slag te gaan. Mooi om zo samen mensen te helpen."

Uitwerken plannen

Onderdeel van de samenwerking is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een ontwerp en een plan voor de aanleg van bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiterlijk 31 december 2023 moeten deze plannen afgerond zijn zodat begin 2024 de gemeenteraad een besluit kan nemen over de plaatsing van de flexwoningen en de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

De gemeente werkt in de komende jaren een visiedocument uit waarin wonen, werken en maatschappelijke functies een plek krijgen op het terrein. Het is goed mogelijk dat de infrastructuur die op het Circusterrein wordt aangelegd voor flexwonen ook weer ingezet wordt voor de structurele ontwikkelingen, mogelijk met enige aanpassingen.