Dudok Wonen dient geschil in over prestatieafspraken met Gooise Meren bij Commissie Dekker

Dudok Wonen heeft een geschil over het maken van prestatieafspraken met de gemeente Gooise Meren ingediend bij de Commissie Dekker, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) steunt ons in dit geschil. De gemeente Gooise Meren heeft ook een eigen geschilpunt neergelegd bij de Commissie.

We hebben een zakelijk geschil over de productieafspraken, maar op alle andere vlakken werken we goed samen met de gemeente. Dudok Wonen deed de afgelopen jaren, zowel zelfstandig als samen met de andere corporaties, meermaals voorstellen voor aanpassing van beleid om de gemeente tegemoet te komen. Voorstellen werden steeds door de gemeente afgewezen. We verwachten dat de uitspraak van de Minister positief bijdraagt aan de kans om alsnog tot prestatieafspraken te komen.

Wij hebben de geschilpunten als volgt geformuleerd:

Geschilpunt 1: Dudok Wonen draagt met haar activiteitenplannen, zowel met en zonder aangeboden ombuigingen, naar redelijkheid bij aan de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente. Dit geldt zowel voor het geheel aan activiteiten ten aanzien van het huisvesten van de doelgroep, als specifiek ten aanzien van de voorraad sociale huurwoningen. Wij vinden het onredelijk dat de gemeente onze voorstellen afwijst als basis voor prestatieafspraken. De gemeente kan het aanbieden van sociale koopwoningen en het liberaliseren van huurwoningen niet via prestatieafspraken verbieden.

Het is niet aan de gemeente om te bepalen hoe Dudok Wonen invulling geeft aan haar strategie en beleid. Dudok Wonen is bereid mee te werken aan de doelstelling van de gemeente met betrekking tot de omvang van de sociale huurvoorraad. Over de wijze waarop de doelstelling zou moeten worden gerealiseerd verschillen wij van mening.

De gemeente zegt er zelf alles aan te doen om het percentage sociale huurwoningen als aandeel van de totale woningvoorraad gelijk te houden én zegt daarbij dat de mogelijkheden voor nieuwbouw in Gooise Meren beperkt zijn. In beide beweringen kunnen wij ons niet vinden. Wij zien mogelijkheden om in onze eigen voorraad te verdichten en woningen toe te voegen. Zo voegen we straks 40 woningen toe in het centrumplan Keverdijk. Ook gaat er zeker gebouwd worden op Crailo en er zijn meer mogelijkheden. Daarbij kan de gemeente op diverse bouwlocaties het percentage sociale huurwoningen vergroten. Er worden te vaak vooral dure huizen gebouwd.

Geschilpunt 2: De gemeente Gooise Meren heeft zich op het standpunt gesteld dat zij Dudok Wonen uitsluit van de ontwikkeling van sociale huurwoningen op gemeentegrond zolang er geen prestatieafspraken met Dudok Wonen zijn gesloten. Door deze opstelling van de gemeente is er wat ons betreft geen sprake van gelijkwaardigheid, wat een randvoorwaarde is om te komen tot prestatieafspraken.

Proces

In principe heeft de Commissie 6 weken de tijd om tot een uitspraak te komen, maar dat kan ook langer duren.

Communicatie

Zolang de zaak loopt, doen de betrokken partijen geen uitspraken over de geschilbeslechting. Het doel van de geschilbeslechting is om hiermee te komen tot productieafspraken, als onderdeel van de prestatieafspraken.