sociale huurwoning zoeken

Als u op zoek bent naar een woning in de sociale huursector kunt u zich via de website van WoningNet inschrijven als woningzoekende in deze regio. Als u zich inschrijft, ontvangt u inloggegevens van WoningNet waarmee u kunt reageren op sociale huurwoningen. De kosten voor inschrijving vindt u ook op de site van WoningNet.

Woningcorporaties moeten minsten 85% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal €48.625,- per jaar bij een meerpersoonshuishouden en €44.035,- bij een éénpersoonshuishouden (prijspeil 1 januari 2023). Deze wetgeving is gemaakt door de Europese Commissie.

Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal €808,06 (prijspeil 1 januari 2023). De regelgeving geldt niet voor huurwoningen met een kale huur hoger dan €808,06 (prijspeil 1 januari 2023). 

Hier vindt u de meest gestelde vragen over inschrijven en reageren op een huurwoning. Wij bieden onze woningen aan via de website van WoningNet Gooi en Vechtstreek en Woningnet Almere. 

Hier vindt u meer informatie over hoe wij sociale huurwoningen passend toewijzen.

Veel gevraagd over sociale huurwoning zoeken

Als ik op een woning reageer, kom ik dan meteen in aanmerking voor de woning?

Algemeen

Uw zoekwaarde bepaalt wanneer u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde, krijgt de woning toegewezen. Zoekwaarde is de tijd dat u ingeschreven staat bij WoningNet als woningzoekende plus eventueel 75% van uw oude zoekwaarde (uw zoekwaarde waarmee u uw huidige woning heeft verkregen). Het is dus niet in te schatten hoe lang het duurt voordat u in aanmerking komt voor een woning. Het hangt er van af hoeveel woningzoekenden reageren en wat hun zoekwaarde is.

Maximaal 350 woningen per jaar wordt via loting aangeboden aan woningzoekenden tot en met 25 jaar. Zoekwaarde is dan niet van toepassing, heeft u binding met de de regio? Dan krijgt u voorrang op kandidaten die dit niet hebben. Als een woning met loting aangeboden wordt, staat dit in de advertentie. Op WoningNet Gooi & Vechtstreek staat meer informatie over hoe loting in zijn werk gaat.

Kan ik, als ik me ingeschreven heb, op iedere woning reageren?

Algemeen

Dit is afhankelijk van uw inkomen en voor welke huurprijs de woning in WoningNet is aangeboden. Dudok Wonen hanteert hierbij het 'passend toewijzen'.  Als u als woningzoekende ingeschreven staat, kunt u afhankelijk van dit inkomen reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg).

Wanneer en hoe kan ik zien op welke plaats ik geëindigd ben?

Algemeen

Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u op uw positie bij "Actuele en lopende reacties" zien. Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar uw "Historische reacties". Hier ziet u ook wat uw uiteindelijke positie voor de woning was.

Moet ik aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen?

Algemeen

Voor de verdeling van huurwoningen gelden Europese regels met betrekking tot het maximale verzamelinkomen per huishouden. Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een maximaal verzamel jaarinkomen tot 40.024,-. Daarbij is vanaf 1 januari 2016 nieuwe wetgeving gekomen voor passend toewijzen. Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.400,- die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met € 640,14. Zij mogen niet meer reageren op het woningaanbod boven dit bedrag. 

Per woning geven wij ook aan wat uw maximale verzamelinkomen per jaar mag zijn. Dit is standaard 40.024,- of € 41.056,- met een regionaal plafond van € 46.263,- per huishouden per jaar. Als uw inkomen op het moment van controle van uw gegevens hoger is, vervalt de aanbieding. Zie voor verdere uitleg de huurinkomentabel op WoningNet.

Op website van WoningNet leest u hoe u uw verzamel jaarinkomen berekent.

Hoe verloopt de procedure van het verhuren van een woning?

Algemeen

Heeft u een woning gevonden die u graag wilt huren? En voldoet u aan alle criteria? En bent u de enige die heeft gereageerd op deze woning? Dan wijst de verhuurder de woning aan u toe. Zijn er meerdere mensen die op de woning hebben gereageerd? Dan geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woning (artikel 8W van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011'): 

Eerste keuze: mensen met een urgentieverklaring
De verhuurder biedt de woning het eerst aan deze persoon aan. Zijn er meerdere mensen die een urgentieverklaring hebben? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst een urgentieverklaring heeft.

Tweede keuze: mensen met herhuisvestingsurgentie (artikel 8.2 van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011' en 3.3 van het 'model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011')
Dit zijn mensen van wie de vorige huurwoning gesloopt is. Zijn er meerdere herhuisvestingsurgenten? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst zo’n verklaring heeft. 

Derde keuze: de overige woningzoekenden
Ook hier geldt dat de persoon met de langste inschrijving voor gaat op de andere woningzoekenden.


Er zijn twee uitzonderingen op deze procedure (artikel 8.4/9 van het Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011):

  1. Sommige woningen zijn voor een bepaalde doelgroep gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.
  2. Sommige woningen worden verloot onder jongeren onder 25 jaar. Het gaat om jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Deze woningen zijn maximaal 55 m2 groot.

Ik woon niet in de regio. Kan ik mij dan wel inschrijven als woningzoekende?

Algemeen

Ja, dat is mogelijk. Bij de selectie hebben kandidaten met economische of maatschappelijke binding wel voorrang. Wanneer is er sprake van een binding met de regio? 

  • U staat minimaal één jaar ingeschreven bij één van de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek;
  • U heeft een economische binding als u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • U heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Krijgen sommige mensen voorrang bij het toewijzen van een woning?

Algemeen

Ja, er zijn verschillende criteria op basis waarvan woningzoekenden voorrang kunnen krijgen. De zoekwaarde is belangrijk: hoe lang staat iemand als woningzoekende ingeschreven. Maar er zijn ook bijzondere groepen die volgens de wet en gemeentelijke afspraken eerder in aanmerking komen voor een woning. Denk aan ouderen, urgenten of statushouders.

Hoe werkt de opvang van vluchtelingen?

Algemeen

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Deze veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen. Gezien de vluchtelingenstroom die vanuit Oekraïne steeds meer op gang komt, heeft het kabinet aan élke veiligheidsregio de opdracht gegeven op korte termijn onderdak bieden aan duizend gevluchte Oekraïners en daarna aan nog eens duizend.

Rol gemeenten
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht en het zoeken van geschikte opvanglocaties. Gemeenten bepalen wie in aanmerking voor opvang komt en zorgen voor de ondersteuning en begeleiding van vluchtelingen. De verdeling van het aantal vluchtelingen over gemeenten hangt af van hoeveel mensen er in een gemeente wonen. Grotere gemeenten moeten meer mensen woonruimte bieden dan kleinere gemeenten.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden aan vluchtelingen. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen.

Rol corporaties
Een woningcorporatie zoals Dudok Wonen is een van de partijen waarop de gemeente een beroep doet om woningen ter beschikking te stellen. Andere partijen zijn bijvoorbeeld AZC’s, commerciële verhuurders en projectontwikkelaars.

Wat doet Dudok Wonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

Algemeen

Wij zijn op dit moment met gemeenten uit ons werkgebied in gesprek over opvang. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om mee te denken en te doen om deze slachtoffers van de oorlog op te vangen en een tijdelijk thuis te bieden. Net zoals we dat voor andere vluchtelingen en statushouders doen. Hierbij willen we wél benadrukken dat het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens de belangrijkste taak van woningcorporaties is en blijft.

Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen. In de praktijk betekent dat dat we zoeken naar panden die leegstaan, bijvoorbeeld omdat er een grote renovatie gepland is. Of naar mogelijkheden om versneld tijdelijke woningen neer te zetten waarin zowel woningzoekenden als vluchtelingen uit de Oekraïne een plek kunnen krijgen.

Kan ik als huurder van Dudok Wonen vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen? En welke regels gelden er dan?

Algemeen

Steeds meer mensen nemen inmiddels spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis. Mensen laten logeren mag, daar hoeft u geen toestemming voor te vragen van de woningcorporatie. Maar als huurder bent en blijft u wel verantwoordelijk voor het zogenoemde ‘goed huurderschap’ van uw gehele woning en de mensen die hierin verblijven. Dit houdt het volgende in:

Geen overlast veroorzaken voor omwonenden.

  • Geen grote aanpassingen aan de woning doen zonder overleg met ons.
  • Onderverhuren mag niet.
  • Degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven.
  • Ook eventuele andere gevolgen zoals (vermindering) huurtoeslag zijn de verantwoordelijkheid van de huurder zelf.

Volg advies experts & weet waar u aan begint!
Voor wie overweegt mensen uit de Oekraïne te helpen, verwijst Vluchtelingenwerk Nederland naar de website van Takecarebnb: https://takecarebnb.org/gastgezin/. Deze organisatie bemiddelt sinds 2015 tussen gastgezinnen en vluchtelingen.

Volgens Takecarebnb moet je beschikken over ‘een warm hart en een koel hoofd’ als je vluchtelingen in je eigen huis laat logeren. Als tip geeft de organisatie een aantal aandachtspunten mee. Weken of misschien wel maandenlang gasten over de vloer hebben vergt veel van zowel de logees als het gastgezin. Een van de belangrijkste tips is: ‘Doe het niet alleen: vorm een kring met vrienden, buren, familie en zorg samen voor huisvesting en begeleiding. Samen hou je het langer vol’.

Andere aandachtspunten die genoemd worden: tolerant zijn, begrip tonen, privacy geven, maar ook duidelijke afspraken maken en oog hebben voor een zinvolle dagbesteding. De tips vind je hier: https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/

Ook Vluchtelingenwerk zelf heeft nuttige informatie op de website staan: https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-wil-een-oekraiense-vluchteling-huis-nemen

Ook op de websites van de gemeenten vindt u hier meer informatie over;

Gooise Meren: https://gooisemeren.nl/hulp-aan-de-oekrainers/opvang-van-vluchtelingen/
Hilversum: https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Algemeen/Oekraine/Hulp_aan_Oekraine
Huizen: https://www.huizen.nl/Oekraine