Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) geeft ons advies om tot de juiste keuze te komen. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging voor 2020?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Voor 1 mei ontvangen huurders een brief met de nieuwe huur van de vrije sector huurwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Hoeveel de huur omhoog gaat hangt af van het huurcontract:

Sociale huurcontracten:
Alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen en standplaatsen krijgen hetzelfde huurverhogingspercentage: 2,6%. Dit jaar brengen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening.

Andere contracten:
Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 4,6% (2,0% + 2,6% inflatie). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

Wat als Dudok Wonen het niet eens is met mijn bezwaar?

Als Dudok Wonen het niet met uw bezwaar eens is en de huurverhoging toch wil doorzetten, dan kan zij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen. Als u dit niet wil, dan kunt u schriftelijk uw bezwaar intrekken.

Wilt u uw bezwaar wel aan de Huurcommissie voorleggen, houdt u er dan wel rekening mee dat u € 25,- aan leges moet betalen. U krijgt dit bedrag terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel Dudok Wonen als u zich er aan moeten houden. Tenzij een van beiden binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken als ik een inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad?

In 2020 wordt er geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Dus is ook geen bezwaar mogelijk tegen dit deel van de huurverhoging.

Welke huur moet ik betalen per 1 juli als ik bezwaar maak?

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, mag u de oude huur blijven betalen. Wij adviseren u echter om de nieuwe huurprijs te betalen, want als de Huurcommissie beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet u de huurverhoging alsnog betalen. Wilt u toch de oude huurprijs blijven betalen, dan is het wel aan te raden het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

  • Als u vindt dat u een te laag inkomen heeft in verhouding tot de huurprijs. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst ((0800) 0543) of via de website www.belastingdienst.nl/toeslagen.
  • Als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en u (nog) geen ‘Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ bij de Huurcommissie heeft gestart. Het heeft dan geen zin om op grond hiervan bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Laat ons weten welke reparaties moeten gebeuren via het klantenportal (hyperlink).
  • Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. Of anders gezegd, als u een woning in de vrije sector huurt. Hier gelden andere regels voor met betrekking tot het huurverhogingspercentage, de ingangsdatum, etc. Deze regels vindt u terug in uw huurcontract. Als u het hier niet eens mee bent kunt u niet naar de Huurcommissie maar moet u naar de rechter.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Tegen het voorstel zonder inkomensafhankelijke huurverhoging is alleen bezwaar mogelijk om de volgende gegronde redenen: 

- De huurprijs na huurverhoging wordt hoger dan wettelijk is toegestaan;
- De huurprijs klopt niet meer met de maximale huurprijs in relatie tot de woningwaarderingspunten;
- Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging;
- Ik kreeg het voorstel voor de huurverhoging te laat (na 1 mei 2020);
- Mijn huur is binnen 24 maanden drie keer of meer verhoogd;
- De huurcommissie verlaagde mijn huur tijdelijk vanwege onderhoudsgebreken en deze zijn nog niet verholpen. Of de huurcommissie heeft mijn verzoek hiervoor nog in behandeling.


Bezwaarredenen tegen het inkomensafhankelijke deel van de huurverhoging zijn:

- De samenstelling van het huishouden op de huishoudverklaring klopt niet. Dudok Wonen vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst;
- Het huishoudinkomen is gedaald. Meesturen: IBRI60 formulier van alle personen boven de 18 jaar over het jaar 2019. Het IBRI formulier vraag je aan bij de Belastingdienst;
- Per 1 juli is er iemand in het huishouden gepensioneerd. Dudok Wonen vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst;
- Het huishouden bestaat uit vier of meer personen. Dudok Wonen vraagt een nieuwe huishoudverklaring op bij de Belastingdienst;
- De regeling voor chronisch zieken of gehandicapten geldt. Meesturen: Een kopie van de medische indicatie.


Wilt u een bezwaarschrift indienen? Dat kan middels het formulier Bezwaarschrift huurverhoging. Dit formulier is ook hier te downloaden. U heeft tot 1 juli 2020 de tijd een bezwaarschrift bij ons in te dienen.

Wij beoordelen uw bezwaar zoals ook de Huurcommissie dit zou doen. Wanneer wij uw bezwaar afwijzen ontvangt u hier uiterlijk begin augustus een brief over. U kunt dan besluiten uw bezwaar in te trekken. Doet u dat niet, dan sturen wij uw bezwaar door naar de Huurcommissie die uw bezwaar dan zal beoordelen.

Moet ik de huurverhoging zelf aan de bank doorgeven?

Als u een automatische incasso via ons heeft geregeld, hoeft u niks aan de bank door te geven. Het bedrag wordt vanzelf aangepast. Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks op een vast moment de huur naar ons over te maken (periodieke betalingsopdracht) moet u wel contact met de bank opnemen om het bedrag aan te laten passen.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.

Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Als uw huur verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst, dat doen wij voor u.

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

Ja. Het inkomen van kinderen die op 1 januari 23 jaar of ouder waren telt mee. Voor het inkomen van kinderen onder de 23 jaar geldt een bepaalde vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

 

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Om een huurverlagingsverzoek op basis van een inkomensdaling te doen bij Dudok Wonen kunt u online uw voorstel tot huurverlaging indienen. U dient twee documenten toe te voegen aan dit formulier, te weten:

* Kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners;
* Een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de      bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Wilt u het formulier niet online invullen? Dan kunt u een brief sturen (klik hier voor een Voorbeeldbrief 'Verzoek tot huurverlaging') en deze samen met kopieën van bovengenoemde documenten opsturen naar: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.

U kunt de documenten ook bij ons langs brengen tijdens kantooruren op Larenseweg 32 in Hilversum.

U komt wellicht in aanmerking voor huurverlaging.

Maak een proefberekening via de belastingdienst of raadpleeg onze website.