jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) geeft ons advies om tot de juiste keuze te komen. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Wat is de huurverhoging voor 2021 voor sociale huurwoningen?

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd op 1 juli. Dat heeft de Overheid besloten. De huren worden eenmalig ‘bevroren’. De bevriezing geldt voor alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Voor woningen in de middenhuur en vrije sector zal er wel een huurverhoging komen.

Als er een sociale huurwoning vrijkomt, dan mag de huur van die woning wel worden verhoogd. Ook mag de huur bij verduurzamingsmaatregelen worden verhoogd. Daarnaast komt een deel van de huurders in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dit is de Wet eenmalige huurverlaging), die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

Meer informatie:

Wat is de huurverhoging voor 2021 voor vrije sector huurwoningen en andere ruimten?

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Voor 1 mei ontvangen huurders een brief met de nieuwe huur van de vrije sector huurwoning, bedrijfsruimte, parkeerplaats of berging. Hoeveel de huur omhoog gaat hangt af van het huurcontract:


Huurders in de vrije sector krijgen dit jaar een huurverhoging van maximaal 2,4% (1,0% + 1,4% inflatie). Het uiteindelijke percentage is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken.

Wat als Dudok Wonen het niet eens is met mijn bezwaar?

Als Dudok Wonen het niet met uw bezwaar eens is en de huurverhoging toch wil doorzetten, dan kan zij de Huurcommissie vragen om een uitspraak te doen. Als u dit niet wil, dan kunt u schriftelijk uw bezwaar intrekken.

Wilt u uw bezwaar wel aan de Huurcommissie voorleggen, houdt u er dan wel rekening mee dat u € 25,- aan leges moet betalen. U krijgt dit bedrag terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt. De beslissing van de Huurcommissie is bindend. Dit betekent dat zowel Dudok Wonen als u zich er aan moeten houden. Tenzij een van beiden binnen acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de rechter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Huurcommissie.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken als ik een inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad?

In 2020 wordt er geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Dus is ook geen bezwaar mogelijk tegen dit deel van de huurverhoging.

Welke huur moet ik betalen per 1 juli als ik bezwaar maak?

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, mag u de oude huur blijven betalen. Wij adviseren u echter om de nieuwe huurprijs te betalen, want als de Huurcommissie beslist dat de huurverhoging redelijk is, moet u de huurverhoging alsnog betalen. Wilt u toch de oude huurprijs blijven betalen, dan is het wel aan te raden het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar te maken tegen de huurverhoging?

  • Als u vindt dat u een te laag inkomen heeft in verhouding tot de huurprijs. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt hiervoor informatie opvragen bij de Belastingdienst ((0800) 0543) of via de website www.belastingdienst.nl/toeslagen.
  • Als er ernstige onderhoudsgebreken zijn en u (nog) geen ‘Procedure huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken’ bij de Huurcommissie heeft gestart. Het heeft dan geen zin om op grond hiervan bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Laat ons weten welke reparaties moeten gebeuren via het klantenportal (hyperlink).
  • Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. Of anders gezegd, als u een woning in de vrije sector huurt. Hier gelden andere regels voor met betrekking tot het huurverhogingspercentage, de ingangsdatum, etc. Deze regels vindt u terug in uw huurcontract. Als u het hier niet eens mee bent kunt u niet naar de Huurcommissie maar moet u naar de rechter.

In welke gevallen kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

In 2021 wordt er geen inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast. Dus is ook geen bezwaar mogelijk tegen dit deel van de huurverhoging.

Moet ik de huurverhoging zelf aan de bank doorgeven?

Als u een automatische incasso via ons heeft geregeld, hoeft u niks aan de bank door te geven. Het bedrag wordt vanzelf aangepast. Als u de bank opdracht heeft gegeven maandelijks op een vast moment de huur naar ons over te maken (periodieke betalingsopdracht) moet u wel contact met de bank opnemen om het bedrag aan te laten passen.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.

Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Als uw huur verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. U hoeft uw nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst, dat doen wij voor u.

Hoe kan ik huurverlaging aanvragen?

Om een huurverlagingsverzoek op basis van een inkomensdaling te doen bij Dudok Wonen kunt u online uw voorstel tot huurverlaging indienen. Dit kan alleen als u een sociale huurwoning van ons huurt. U dient twee documenten toe te voegen aan dit formulier, te weten:

* Kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners;
* Een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de      bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Wilt u het formulier niet online invullen? Dan kunt u een brief sturen (klik hier voor een Voorbeeldbrief 'Verzoek tot huurverlaging') en deze samen met kopieën van bovengenoemde documenten opsturen naar: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.